זפרה ביני / ביני

ונוא תירקמ עיגה אוה
םיאפר חור ומכ
לוחכ גניניירטב ךלהמ
םינכשה לש םידליה םע רבדמו

םיטסקט יבג לע םיטסקט
הרכה ילב ךפוש
הטאידה לע רבדמ
הארמב טיבהל אל לדתשמ לבא

םיכרד ןוילמ אצומ
עוגעג אטבל
דדועל םג בושח
עוגפ תוארהל אל רקיעה

רומיל : רישב ךשמה


הספדהל הסריג

הרזח